Statistická data knihoven a informačních středisek zdravotnických a vzdělávacích zařízení České republiky za rok 2017


Eva VALDMANOVÁ, NLK

Národní lékařská knihovna (NLK) v souladu se Zřizovací listinou provádí, vyhodnocuje a zpřístupňuje průzkumy a sbírá statistická data veřejných knihovnických a informačních služeb ve zdravotnictví.

V souvislé řadě od roku 1992 knihovna organizuje sběr a shromažďování statistických dat. Jejich výstupem jsou statistické přehledy vydávané pod názvem „Statistické ukazatele knihoven a informačních středisek zdravotnických a vzdělávacích zařízení České republiky“.

Sběr statistických dat o činnostech zdravotnických knihoven patří ke každoročním dobrovolným úkonům, do kterých se vyplněním statistického výkazu o činnosti  zapojují zdravotnické knihovny, které jsou podchyceny v Adresáři knihoven a informačních středisek zdravotnických zařízení.

Počínaje rokem 2015 byl rozšířen počet sledovaných statistických ukazatelů z původních tradičních šestnácti na dvacet dva. K nově zařazeným ukazatelům patří počet studijních míst, plocha knihovny pro uživatele v m2, počet hodin pro veřejnost týdně, připojení WiFi, webová stránka a elektronický katalog.

Údaje za loňský rok poskytlo 114 lékařských a zdravotnických knihoven, o jednu méně než vloni.

Oproti roku 2016 se snížil počet knihovních jednotek o 123 a půl tisíce svazků. Knihovny však měly v předešlém roce na nákup dokumentů a zdrojů větší množství peněz a to o více než 2 miliony korun, tedy 65 166 503,- Kč.

Počet uživatelů stabilně klesá, přibližně o 4 % každým rokem za posledních pět let. V loňském roce si uživatelé vypůjčili o necelé 4 tisíce dokumentů méně.

Snižuje se také počet odebíraných tištěných časopisů, za rok 2017 to bylo o 161 titulů. Roste však počet elektronických databází, do nichž mají knihovny pro své uživatele zajištěn přístup. Dramaticky pak narůstají počty zobrazených a stažených digitálních dokumentů. Za loňský rok vzrostl jejich počet o 47%, za posledních 5 let se zdvojnásobil.

Mírně klesající počet papírových kopií nahrazuje služba elektronického dodávání dokumentů.

Počty hodin vzdělávacích a výchovných akcí pro uživatele a knihovníky vykazují za rok 2017 třiatřiceti procentní nárůst.

Otevírací doba pro uživatele se ustálila na objemu 2387 hodin týdně ve 114 knihovnách, což je v průměru 4 hodiny týdně. Otevírací dobu lze však obtížně průměrovat vzhledem k mixu velikosti pracovišť a personálu.

Problémem statistik je, že bývají zkreslovány a vyhodnocovány sledováním určitého cíle, potřebou účelové interpretace. Jednoznačně však statistiky umožňují zajímavá porovnání s jinými statistikami, nebo i se sebou samými v průběhu času. Pomáhají zjišťovat uživatelské potřeby, analyzují trendy a tím umožňují vedle jiných šetřících průzkumů cennou zpětnou vazbu. Jistěže mají i nevýhody, přičemž tou největší je časová náročnost, a do jisté míry také nepřesnost a zkreslování. Často také dochází k porovnávání neporovnatelného.

Závěrem bychom chtěli poděkovat kolegyním a kolegům ze zdravotnických knihoven za kolegialitu, kterou každoročně projevují zasláním vyplněných formulářů.


Citace

VALDMANOVÁ, Eva. Statistická data knihoven a informačních středisek zdravotnických a vzdělávacích zařízení České republiky za rok 2017. Lékařská knihovna [online]. 2018, roč. 23, č. 1-2 [cit. 18.06.2024]. Dostupné z: https://casopis.nlk.cz/archiv/2018-23-1-2/statisticka-data-knihoven-a-informacnich-stredisek-zdravotnickych-a-vzdelavacich-zarizeni-ceske-republiky-za-rok-2017/. ISSN 1804-2031.