Statistická data knihoven a informačních středisek zdravotnických a vzdělávacích zařízení České republiky za rok 2018

PhDr. Eva VALDMANOVÁ, NLK

Národní lékařská knihovna (NLK) v souladu se Zřizovací listinou provádí, vyhodnocuje a zpřístupňuje průzkumy a sbírá statistická data veřejných knihovnických a informačních služeb ve zdravotnictví.

Od roku 1992 knihovna nepřetržitě organizuje sběr a shromažďování statistických dat. Jejich výstupem jsou statistické přehledy vydávané pod názvem „Statistické ukazatele knihoven a informačních středisek zdravotnických a vzdělávacích zařízení České republiky“.

Knihovny, které se každoročně dobrovolně zapojují do sběru statistických dat o činnostech zdravotnických knihoven vyplněním statistického výkazu o činnosti, jsou podchyceny v Adresáři knihoven a informačních středisek zdravotnických zařízení

Počínaje rokem 2015 byl rozšířen počet sledovaných statistických ukazatelů z původních tradičních šestnácti na dvacet dva. K nově zařazeným ukazatelům patří počet studijních míst, plocha knihovny pro uživatele v m2, počet hodin pro veřejnost týdně, připojení WiFi, webová stránka knihovny a elektronický katalog.

Údaje za loňský rok poskytlo 115 lékařských a zdravotnických knihoven. To je o jednu více než předloni a stejně jako v roce 2016.

Celkový stav knihovních jednotek všech druhů dokumentů se oproti roku 2017 se snížil o zhruba 10 tisíc svazků.

Počet uživatelů, který stabilně za posledních pět let klesal přibližně o 4 % ročně, se naopak v roce 2018 zvýšil na 58 809, což představuje nárůst o více než jedno procento.

V loňském roce si uživatelé vypůjčili o 69 tisíc dokumentů méně (jedna z velkých knihoven však uvedla oproti minulým rokům počet výpůjček bez prolongací). Největší úbytek výpůjček byl v mimoresortních zařízeních (knihovny lékařských fakult, lázeňských zařízení, středních škol a nemocnice neřízených MZ).

Knihovny měly v předešlém roce na nákup dokumentů a zdrojů větší množství peněz než v roce 2017 a to o více než 8 milionů korun, celkem tedy 73 537 139,- Kč.

Nadále klesal počet odebíraných tištěných časopisů, za rok 2018 to bylo o 171 titulů méně. Oproti roku 2017 se snížil také počet elektronických databází, do nichž mají knihovny pro své uživatele zajištěn přístup a poklesl tedy i počet zobrazených a stažených digitálních dokumentů.

Stále nám ještě unikají data ohledně výpůjček e-knih (Bookport, Ebsco, Thieme atd.), protože chybí parametr, který by je zaznamenával.

V loňském roce se rozběhl projekt CzechElib, jehož prostřednictvím jsou zajišťovány a zpřístupňovány elektronické informační zdroje (EIZ). Pro rok 2018 bylo takto zajištěno přibližně 100 EIZ. Z nichž bylo tematicky vhodných pro zdravotnické knihovny 13 všeobecných EIZ (včetně citačních a metrických) a 17 zaměřených na medicínu.

Mírně vzrostl počet papírových kopií. Služba elektronického dodávání dokumentů se během roku zkomplikovala dočasným pozastavením služby, způsobeným neprodloužením smlouvy se správci autorských práv (Dilia).

Počet hodin vzdělávacích a výchovných akcí pro uživatele a knihovníky vykazoval za rok 2018 čtrnácti procentní nárůst. Současně s tím se zvýšil i počet účastníků těchto akcí zhruba o dva tisíce.

Statistiky mají své výhody i nevýhody, přičemž tou největší nevýhovou je časová náročnost, a do jisté míry také nepřesnost a zkreslování. Často také dochází k porovnávání neporovnatelného.

Jednoznačně však statistiky umožňují zajímavou komparaci s jinými statistikami, nebo i se sebou samými v průběhu času. Pomáhají zjišťovat uživatelské potřeby, analyzují trendy a tím umožňují vedle jiných šetřících průzkumů cennou zpětnou vazbu.

Závěrem bychom chtěli poděkovat kolegyním a kolegům ze zdravotnických knihoven za kolegialitu, kterou každoročně projevují zasláním vyplněných formulářů.


Citace

VALDMANOVÁ, Eva. Statistická data knihoven a informačních středisek zdravotnických a vzdělávacích zařízení České republiky za rok 2018. Lékařská knihovna [online]. 2019, roč. 24, č. 1-2 [cit. 17.07.2024]. Dostupné z: https://casopis.nlk.cz/archiv/2019-24-1-2/statisticka-data-knihoven-a-informacnich-stredisek-zdravotnickych-a-vzdelavacich-zarizeni-ceske-republiky-za-rok-2018/. ISSN 1804-2031.