Informační věda terminologicky

Doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D.,  Oddělení vědeckých informací IPVZ

Slovník „Informačná veda: výkladový slovník„, který se znalostí věci zpracovali kolegyně a kolegové Katedry knižničnej a informačnej vedy na Univerzitě Komenského v Bratislavě, je po řadě let dobrým skutkem v oblasti rozvoje oborové terminologie. Jistě bude využit v informační vědě a knihovnictví u nás, a to lidmi jak v praxi, tak i akademickými kruhy. Svým způsobem v něm lze vidět i podporu vzdělávání pokročilejších uživatelů, kteří se o svět informací zajímají nebo s ním přicházejí do kontaktu častěji po odborné stránce. Přestože jde o dílo, které může působit tím dojmem, že bude sloužit převážně lidem v knihovnicko-informační sféře, velmi se hodí do vzdělávacího prostoru obecně.  Slovník je aktuálně poučný a zároveň čtivý.

Do slovníku zařazené termíny odráží jakousi současnou pomyslnou mapu informační vědy, která je využitelná mj. i pro způsob přemýšlení nad tímto oborem. Jde o slovník, který si neklade za cíl být úplný, je tedy výběrový a podchycuje současné základní dění a změny  v oboru. Nezávisle navazuje na terminologický a výkladový slovník informační vědy, který vyšel s „krycím“ názvem Informačná výchova (hlavními autory a editory byli Dušan Katuščák, Petra Matthaedisová, Marta Nováková)  ve Slovenském pedagogickém nakladatelství v roce 1998 a byl vydán v rámci slovníků určených pro pedagogické vědy; proto i trochu netradiční název.

Lexikon není rozsáhlý kvantitou hesel, obsahuje 100 hesel z různých oblastí informační vědy a úzce souvisejících disciplín či problematik, které informační vědu ovlivňují nebo doplňují. Reprezentuje řadu témat informační vědy, a to teorii informační vědy, organizaci poznání, informační průzkum, informační chování, informační architekturu, informační zdroje, informační gramotnost, informační služby a bibliometrii s informetrií. Jednotlivá autorizovaná hesla jsou uspořádána podle abecedy. Každé heslo má strukturu: termín, jazykový ekvivalent slovenského termínu v anglickém jazyce, vlastní výklad, odkazy na zdroje a jméno autora – zpracovatele výkladu termínu.

Kdybych si coby recenzent díla, jak pro nakladatelství, které slovník v Bratislavě vydalo, tak i teď pro časopis Lékařská knihovna měl vybrat termíny, které mohou ovlivňovat lékařské knihovnictví a informační vědu působící přirozeně a dlouhodobě do zdravotnické sféry, pak by to mohla být následující hesla, ke kterým teď přistupuji opravdu výhradně osobně a subjektivně a představuji si jejich aplikační nebo diskusní vazby na medicínskou informační sféru současnosti: altmetrie, automatické indexování, bibliometrie, citační analýza, digitální gramotnost, digitální archív, elektronická kniha, elektronická komunikace, elektronické publikování, elektronické vzdělávání, identifikátor digitálního objektu, informační analýza, informační gramotnost, informační služby, informační věda, informační chování, informační potřeby, informační zdroj, klasifikace, mapování vědy, metadata, ontologie, otevřená věda, otevřený přístup, organizace znalostí, scientometrie, sdílení znalostí, selekční jazyk, sémantický web, sociální komunikace, tezaurus, umělá inteligence, vyhledávání informací. Tyto právě uvedené termíny bych si totiž dovolil zařadit, zdůvodnit a přiblížit výběrově i pro uživatele z oblasti zdravotnictví – od studentů až po zkušenější uživatele. Velmi ovlivňují svět vědeckých lékařských informací.

Terminologie informační vědy se poměrně dynamicky vyvíjí a není snadné udělat výběr hesel, která mají být čtenáři vyložena. Na jednu stranu zůstává historicky nadčasová a stále důležitá terminologie; na straně druhé se posouvá do nových a mezioborových souvislostí, a to zejména s nástupem nových technologií a způsobů komunikace informací.  Autoři hesel a výkladů doplněných základní literaturou a editoři – sestavovatelé slovníku – odvedli velký kus práce a přispívají k rozvoji aktuální terminologie oboru informační věda v jeho mezioborových dimenzích.

STEINEROVÁ, Jela, ed. a ONDRIŠOVÁ, Miriam, ed. Informačná veda: výkladový slovník. 1. vydanie. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2020. 278 stran. ISBN 978-80-223-4866-9.

      


Citace

PAPÍK, Richard. Informační věda terminologicky. Lékařská knihovna [online]. 2020, roč. 25, č. 3-4 [cit. 21.09.2023]. Dostupné z: https://casopis.nlk.cz/archiv/2020-25-3-4/informacni-veda-terminologicky/. ISSN 1804-2031.