Mi(ni)str knihovnictví. Kolektivní monografie k životnímu jubileu PhDr. Víta Richtera

Doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D., Středisko vědeckých informací IPVZ

Kolektivní monografie je výborným nápadem v provedení odborném, skvěle strukturně rozloženém do čtivých a přehledných bloků a kapitol v nich obsažených. V neposlední řadě se vyznačuje pestrým střídáním témat na počest jubilanta (PhDr. Vít Richter oslavil v roce 2019 70 let, https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000000582&local_base=SCK).

Odborné, historické, biografické a osobní prvky se navzájem a příjemně střídají a prolínají. Všichni autoři a přispěvatelé dokázali vytvořit pod profesionální editorskou prací Renáty Salátové a redakcí textů Anny Machové a dokonce s milou a váženou předmluvou ministra kultury České republiky Lubomíra Zaorálka (Slovo ministra kultury) dílo, které bude čteno, stane se dílčími tématy i jako celek jistě vyhledávaným dokumentem nejen pro vzpomínkové účely „doby, kterou žil a žije Vít Richter“, ale i pro mnoho odborných oborových zamyšlení, konstatování a zajímavých shrnutí. A myslím, že jsou tam části, které by si mohli se zájmem číst i studenti informační vědy a knihovnictví, pro pochopení řady oborových a historických souvislostí.

Autoři odvedli velký kus kreativní práce, kdy rozmanitý výběr témat napsaných na počest jubilanta, vzpomínek a zážitků (včetně těch mezinárodních), a také mnoha oborových úvah, ukazuje nejen osobnost Víta Richtera, ale i samotný obor, ve kterém se jubilant pohybuje již několik desetiletí. Jubilant zasvětil profesionální život knihovnictví a reprezentuje je v ČR, na Slovensku i jinde v zahraničí. Je také dobře, že se na dobu přechodnou, ale nesmírně důležitou ujal vedení Národní knihovny České republiky ve funkci generálního ředitele (2020-2021).

Blok Vít Richter a české i slovenské knihovnictví obsahuje příspěvky Vít Richter a právní rámec činnosti knihoven (Zdeněk Matušík), Dvacet let s programem VISK (Petra Miturová), Dvacet ročníků soutěže o nejlepší webovou prezentaci knihovny (Aleš Brožek), Vít Richter a časopis Čtenář (Jaroslav Císař, Pavla Vlková), Průzkumy (Vladana Pillerová), PhDr. Vít Richter oslavuje (Dušan Katuščák, Katarína Šušoliaková).

Blok Vít Richter a Národní knihovna ČR má kapitoly Univerzální knihovník (Vojtěch Balík), Skromné ohlédnutí za působením PhDr. Víta Richtera (Jiří Polišenský) a Knihovna knihovnické literatury a její zdroje (Eva Bartůňková).

Blok Od kolegů a přátel je složen z kapitol Nejlepší šéf mého života (Zlata Houšková), Guru knihovnictví, tak vnímám Vítka Richtera (Libuše Foberová), Jakýsi Vítek či kdo (Jiří Trávníček), Klidná síla (Jaroslav Císař), Ako som spoznala Vítka (Naděžda Andrejčíková), Vít Richter – jak ho znám, jak ho mám rád a jak si ho vážím (Grzegorz Nieć), Co mne Vítek naučil (Tomáš Řehák), Čert a Vítek nikdy nespí (Roman Giebisch).

Blok K historii českého knihovnictví pak má složení v podobě příspěvků Knihovnické spolky dříve a nedávno (Jaromír Kubíček), Spolek bibliothekářů vědeckých knihoven (Aleš Brožek), Jaroslav Frey a dětští čtenáři (Jiří Pokorný).

Soupis publikační činnosti Víta Richtera je ve vynikajícím a profesionálním provedení (autorkou bloku Bibliografie je Linda Jansová) a ukazuje na mimořádný záběr jubilanta a detailní profesní dráhu v oboru knihovnictví a informační vědy.

Dílo je celkově velmi čtivé a odborné současně, svým způsobem poutavé a v mnoha místech i podněcující milý úsměv, kdy řada vzpomínek je záměrně odlehčena a působí lidsky, tedy i tak jak působí samotný jubilant na lidi kolem sebe. Dílo je určeno nejen na počest a k radosti samotnému jubilantovi, ale odborníkům, studentům, také širší veřejnosti se zájmem o knihovnicko-informační svět a osobnost PhDr. Víta Richtera, který je, dle mého názoru, jednou z nejvýraznějších osobností českého knihovnictví s přesahem i do dalších zemí.

Publikace je po formální stránce velmi přehledná, graficky přitažlivá. Výborné je, že je dílo vybaveno rejstříkem a umožňuje tak lepší orientaci v textu.

Dílu přeji ediční a čtenářský úspěch, a protože si PhDr. Víta Richtera vážím nejen jako odborníka, také nadšence knihovnictví, ale i jako dobrého člověka, bylo mi ctí a potěšením napsat tento text.

SALÁTOVÁ, Renáta, ed. Mi(ni)str knihovnictví: kolektivní monografie k životnímu jubileu PhDr. Víta Richtera. 1. vydání. Praha: Národní knihovna České republiky, 2020. 178 stran. ISBN 978-80-7050-723-0


Citace

PAPÍK, Richard. Mi(ni)str knihovnictví. Kolektivní monografie k životnímu jubileu PhDr. Víta Richtera. Lékařská knihovna [online]. 2021, roč. 26, č. 1-2 [cit. 03.06.2023]. Dostupné z: https://casopis.nlk.cz/archiv/2021-26-1-2/ministr-knihovnictvi-kolektivni-monografie-k-zivotnimu-jubileu-phdr-vita-richtera/. ISSN 1804-2031.