E – learningový kurz Zdravotní gramotnost 2022 : Jak lépe posoudit pravdivost informací o zdraví

PhDr. Eva Lesenková, Ph.D., NLK

Kurz probíhal ve dnech 5. – 23. 9. 2022 a uskutečnil se za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky, VISK 2 a Klubu lékařských knihoven. Vznikl ve spolupráci Národní lékařské knihovny s Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy a expertů z oboru sociálního lékařství.

Cíl kurzu

  • zvýšit zdravotní gramotnost ve vztahu k péči o své zdraví
  • motivovat knihovníky k uplatnění nabytých poznatků ve vlastní vzdělávací praxi veřejných knihoven

Cílová skupina

Knihovníci z vědeckých a fakultních knihoven, lékařských knihoven, krajských a městských veřejných knihoven, učitelé zdravotnických škol a zájemci o problematiku zdravotní gramotnosti.

Účastníci kurzu

Knihovníci z vysokoškolských knihoven, fakultních nemocnic, specializovaných zdravotnických vzdělávacích institucí, vědeckých knihoven a také krajských a městských veřejných knihoven.

Účast

Z celkového počtu 67 přihlášených se kurzu zúčastnilo 76% účastníků (51) a 24 % (16) do kurzu nevstoupilo.

Struktura kurzu

Kurz obsahoval 3 vzdělávací moduly, jejichž součástí byly studijní texty, testy, video, PP prezentace a odkazy na zdroje pro samostudium.

Délka trvání kurzu a doba pobytu v jednotlivých modulech

Předpokládaná souhrnná minimální doba studia byla kolem 10 ti hodin.

Kurz byl zpřístupněn od 5. do 23. 9. 2022. Po dobu 19 dní, kdy byl kurz otevřen, proběhlo 4149 vstupů, tedy v jeden den účastníci opakovali průměrně 4 vstupy.

Doba pobytu v jednotlivých modulech se lišila. Moduly 1 a 2, které obsahovaly výkladovou část kurzu, byly zobrazovány každým účastníkem 1 X nejvíce 2 X. Do modulu 3, který se zaměřoval na výklad s praktickými ukázkami a cvičeními, se každý účastník vracel v průměru až 17 X.

Hodnocení účastníků závěrečné hodnocení kurzu

Na závěrečný anonymní dotazník (18 otázek) odpovědělo více než polovina skutečných účastníků 67 % (34).

Účastníci e-learningu hodnotili jednotlivé moduly podle následujících kritérií: očekávání, přínos pro praxi, organizace, tempo, rozsah a obtížnost testů.

Hodnoceno na škále nevyhovující – slabé – průměrné – výborné

Hodnocení jednotlivých modulů

Očekávání

Zcela splněna očekávání byla u posluchačů v 58 %.

Přínos pro praxi – hodnocení jednotlivých modulů

Přínos kurzu u modulu 1 „Zdraví a zdravotní gramotnost“ označila téměř polovina účastníků  (44 %) jako výborný.

Přínos kurzu u modulu 2 „Možnosti podpory zdravotní gramotnosti ve veřejných knihovnách“ označila jako výborný více jak polovina (62%) účastníků.

Nejvyšší hodnocení přínosu kurzu jako výborný, více jak tři čtvrtiny (79%), vyjádřili posluchači u modulu 3 „ Jak vyhledávat zdravotnické informace“.

Organizace, tempo, rozsah, testy

Spokojeno s organizací kurzu bylo 94% a se strukturou 79 % respondentů. Tempo a rozsah kurzu bylo hodnoceno 100 % jako přiměřené. Kurz zcela ideálně organizován, práce na ideální platformě a přehledná struktura.

 Výhody  e-learningu

Posluchači uvedli jako výhody

  • potřebné informace a studijní materiály na jednom místě (50%)
  • možnost získat více studijních materiálů a odkazů (44 %)

Co chybělo a jaká témata byla doporučena pro zařazení do příštích kurzů/seminářů?

Z třiceti pěti účastníků odpovědělo patnáct, že co se týče náplně kurzu, nepostrádali žádné informace. Z témat, která by si přáli zařadit do dalších kurzů, uvedli: péče o duševní zdraví, psychologie, komunikace, citační problematika, hodnocení vědy, vyhledávání v databázích či knižní trh.

Kritika a podněty

  • modul č. 2 – nevhodná otázka: jestli známe databázi, jestli ji používáme apod. – nemyslím, že některá odpověď by byla chybná, přesto systém chybu započítal
  • nejednoznačná odpověď např. na otázku v testu č. 3: Umožňuje souborný katalog ČR…hledat pomocí…operátorů ….nebo neumí? ANO – umí, ANO neumí… :-))
  • delší kurz s postupným otevíráním /zavíráním modulu
  • více ukázek nekvalitních či neověřitelných informací na volném internetu; analytické vyhledávání zajímavé, nicméně pokud neznáte domény a názvy organizací zabývající se zdravím, tj. jste úplný laik – je to celé k ničemu. Ráda bych studentům připravila lekci, ve které bych jim ukázala, jak špatné, komerční informace o zdraví existují a jak je poznají na první pohled.

Závěr

Tématu zdravotní gramotnosti je v České republice věnována čím dál tím větší pozornost. Záměr kurzu – upozornit na problematiku zdravotní gramotnosti v propojení na  gramotnost informační a mediální, ve vzdělávací  praxi veřejných knihoven, se podařilo uskutečnit. Počet přihlášených, účast na kurzu, prakticky ze všech typů knihoven, potvrzuje zájem knihovníků o téma. Pro tvůrce a autory byl kurz jedinečnou příležitostí vylepšovat metodiku elektronické výuky.

U nadpoloviční většiny účastníků byla očekávání zcela splněna, tento výsledek však dokládá skutečnost, že problematika zdravotní gramotnosti není plně srozumitelná a je potřeba vědomosti nadále prohlubovat. Podrobnou referenci, nejen o výsledcích zmiňovaného kurzu, připravujeme v přednášce: Posilování zdravotní gramotnosti v praxi knihovny – činnosti Národní lékařské knihovny Praha, která bude přednesena na 15. mezinárodní konferenci kvalitativních a kvantitativních metod v knihovnictví (QQML 2023) v květnu příštího roku.

Jednou z priorit Národní lékařské knihovny v návaznosti na Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2021-2027 je nadále působit v oblasti celoživotního, profesního uživatelského i občanského vzdělávání s informačními tématy ochrany a podpory zdraví.


Citace

LESENKOVÁ, Eva. E – learningový kurz Zdravotní gramotnost 2022 : Jak lépe posoudit pravdivost informací o zdraví. Lékařská knihovna [online]. 2022, roč. 27, č. 3-4 [cit. 25.09.2023]. Dostupné z: https://casopis.nlk.cz/archiv/2022-27-3-4/e-learningovy-kurz-zdravotni-gramotnost-2022-jak-lepe-posoudit-pravdivost-informaci-o-zdravi/. ISSN 1804-2031.