Slavnostní konference k 70. výročí IPVZ

Mgr. Kateřina Hájková, MBA, Oddělení vědeckých informací IPVZ 

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (dále jen Institut) vznikl v roce 1953. Jeho posláním je organizace specializačního a celoživotního vzdělávání lékařů, farmaceutů, zubních lékařů a vybraných nelékařských zdravotnických profesí. Při příležitosti oslav 70 let od založení Institutu proběhla 19. června v Hotelu ILF v kongresovém sále Johanna Gregora Mendela slavnostní konference, kterou moderoval tiskový mluvčí IPVZ Jan Brodský.

První část zahájila ředitelka Institutu MUDr. Irena Maříková, MBA srdečným uvítáním všech přednášejících i účastníků konference. Poděkovala Ministerstvu zdravotnictví za to, že: „…vnímá roli Institutu jako naprosto nezastupitelnou v celém postgraduálním vzdělávání a že Institutu svěřuje stále strategičtější úkoly.“ Mezi ty nejdůležitější pak jmenovala odpovědnost za vytvoření jednotného informačního systému pro administraci postgraduálního vzdělávání, na kterém IPVZ spolupracuje s řadou dalších institucí. Dále paní ředitelka popřála Institutu k sedmdesátinám: „Přeji mu mnoho dalších let a výzvy, které má před sebou, aby zvládal s lehkostí a změny, kterými prochází, aby plynuly hladce a přirozeně. Ale protože si myslím, že Institut jsou především lidé, kteří tady pracují a kteří vytvářejí jeho tvář a podobu, tak mi ještě na závěr dovolte ocenit především je a osobně jim poděkovat za veškerou práci, kterou pro Institut vykonávají, za jejich věrnost a oddanost“.

Konference IPVZ 1 - foto Jan Sochora

Konference IPVZ 1 / Foto: Jan Sochora

Ministr zdravotnictví prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR, který se konference kvůli pracovním povinnostem nemohl zúčastnit, v zaslané videozdravici mimo jiné uvedl: „Slavíme 70 let vzdělávací instituce, která byla pilířem a stále je pilířem vzdělávání lékařů v České republice. Vnímám význam tohoto Institutu nesmírně silně a doufám, že z kroků, které jsem tento rok učinil, je zřejmé, že chci výrazně posílit roli IPVZ v koordinaci vzdělávání“.

Jako další řečník vystoupila prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., rektorka Univerzity Karlovy, která zmínila spolupráci Institutu a Univerzity Karlovy a připojila i přání: „IPVZ jako instituci moc přeji, aby celou řadu dalších desítek let tato instituce vzkvétala, prosperovala a aby české společnosti sloužila, tak, jak má.“

Také prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D., předseda Asociace děkanů lékařských fakult, se z pracovních důvodů nemohl konference zúčastnit osobně, a proto i on promluvil prostřednictvím videozáznamu.

Mezi přednášejícími byli i další zástupci ministerstva – náměstek ministra zdravotnictví Václav Pláteník a Mgr. Alice Strnadová, MBA, ředitelka Odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání. Vystoupil také předseda České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA, prezident České lékařské komory MUDr. Milan Kubek, prezident České stomatologické komory doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., i Mgr. Aleš Krebs, Ph.D., prezident České lékárnické komory. Krátce vystoupila i ředitelka Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů Brno, PhDr. Mgr. Michaela Hofštetrová Knotková.

Ve druhém bloku konference vystoupily významné osobnosti Institutu, které zajímavě hovořily o činnosti svých pedagogických pracovišť IPVZ:

– prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc., vedoucí subkatedry Kardiochirurgie

– doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D., vedoucí katedry Medicína dlouhodobé péče

– doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc., vedoucí katedry Gynekologie a porodnictví

– doc. MUDr. Alena Petráková, CSc., vedoucí pracoviště Škola veřejného zdravotnictví

– prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., vedoucí subkatedry Revmatologie

– PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D., bývalá náměstkyně pro vzdělávání

– MUDr. Ludmila Bezdíčková, vedoucí katedry Všeobecné praktické lékařství

– doc. MUDr. Robert Zajíček, Ph.D., vedoucí subkatedry Popáleninová medicína.

Konference IPVZ 2 - foto Jan Sochora

Konference IPVZ 2 / Foto: Jan Sochora

Slavnostním bodem konference bylo ocenění PhDr. Evy Morávkové, která pracuje v IPVZ bez přestávky již padesát let. Ředitelka Institutu MUDr. Irena Maříková, MBA, společně s náměstkyní pro vzdělávání Mgr. Soňou Hrdličkovou slavnostně ocenily PhDr. Morávkovou za celoživotní přínos pro Institut a pro rozvoj postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v České republice a vyjádřily uznání a poděkování za její dlouholetou vynikající práci.

V rámci konference probíhal kromě hlavního programu v kongresovém sále i doprovodný program. Ještě před zahájením samotné konference bylo možné si prohlédnout v Oddělení vědeckých informací anatomický stůl, se kterým zájemce seznámil lektor Jan Sokol. Krásné a poutavé obrazy ve stylu nového impresionismu přivezl a vystavil známý malíř Alexandr Onishenko, který vystavuje nejen v České republice, ale také v Německu, Francii, Velké Británii a Spojených státech a jehož dílo je možné si prohlédnout v expozici v Galerii Jakubská. Druhou výstavu, kterou bylo možné shlédnout v kavárně Hotelu ILF, připravil Jan Sochora z IT oddělení IPVZ. S využitím umělé inteligence Midjourney vytvořil a vystavil originální grafická díla, jejichž tématy byly anatomické části těla, roční období a květiny.

Další aktivita, která byla na konferenci představena, byl záměr Institutu u příležitosti oslav 70. výročí vysadit na podzim „Strom vzdělávání“, na jehož pořízení bylo možné přispět symbolickou jednou korunou. Zájem o podporu této myšlenky překonal očekávání.

Po skončení odborné části konference připravil Hotel ILF raut pro účastníky konference, který byl zpestřen koncertem akordeonového kvarteta Pražské barokní harmoniky. Petr Patočka, Pavel Patočka, Vilemína Vlachová a Miroslava Vaňhalová zahráli skladby od Johanna Sebastiana Bacha, Georga Friedricha Händela, Françoise Couperina, Johanna Strausse, Davida Germana, Karla Jenkinse a Michaela Nymana.

Konference Pražské barokní harmoniky - foto Kateřina Hájková

Konference Pražské barokní harmoniky / Foto: Kateřina Hájková

Z konference bude připraven elektronický sborník, který bude přístupný na webových stránkách www.ipvz.cz.

Konference důstojně připomněla historii Institutu a potvrdila jeho pevné místo v systému zdravotnického vzdělávání v České republice.


Citace

HÁJKOVÁ, Kateřina. Slavnostní konference k 70. výročí IPVZ. Lékařská knihovna [online]. 2023, roč. 28, č. 1-2 [cit. 25.09.2023]. Dostupné z: https://casopis.nlk.cz/archiv/2023-28-1-2/slavnostni-konference-k-70-vyroci-ipvz/. ISSN 1804-2031.