Zpřístupnění děl nedostupných na trhu v Národní lékařské knihovně

Mgr. Iveta Svobodová, NLK

Od letošního roku lze v Národní digitální knihovně (NDK) najít i novější dokumenty, které patří k tzv. dílům nedostupným na trhu (DNNT). V rámci segmentu NDK-DNNT jsou nyní přístupné monografie vydané do roku 2007 a periodika do roku 2010, které již není možné zakoupit na knižním trhu. NDK také zpřístupňuje tzv. volná díla, která již autorským zákonem chráněna nejsou. K dokumentům podléhajícím licencím NDK-DNNT má přístup každý uživatel veřejné knihovny, která uzavřela smlouvu s Národní knihovnou ČR o zpřístupnění služby. Národní knihovna ČR službu poskytuje na základě licenční smlouvy s kolektivními správci DILIA a OOA-S.

Díla nedostupná na trhu mohou spadat pod různé licence:

DNNT online – zahrnuje knihy vydané do roku 2000 a periodika vydaná do roku 2010, ke kterým lze přistupovat vzdáleně.

DNNT terminál – obsahuje dokumenty vydávané mezi lety 2001 až 2007, ke kterým lze přistupovat pouze prostřednictvím terminálu umístěného v knihovně.

Knihovny se do služby zapojovaly postupně v několika etapách. Smlouvu s Národní knihovnou ČR uzavřelo již 202[1] knihoven, většinu z nich tvoří specializované knihovny. Pro již zapojené knihovny byl spuštěn pilotní provoz terminálového přístupu do DNNT. Od 1. ledna 2022 je naplánován plný provoz.

Národní lékařská knihovna zpřístupňuje službu DNNT terminálem v pilotním provozu od 1. prosince 2021. Všichni uživatelé NLK s platnou registrací mají k této databázi přístup. Terminálový přístup k dokumentům NDK-DNNT je uživatelům umožněn pouze na vyhrazeném počítači ve studovně u výpůjčního protokolu knih (v budově Sokolská 54, Praha 2). Uživatelé mohou zobrazené dokumenty pouze číst a využívat jejich obsah pro svou osobní potřebu, pro studijní, vyučovací a výzkumné účely. Rozmnožování zobrazených dokumentů, tj. jejich tisk, ukládání na USB či jiná paměťová média nebo rozmnožování jiným způsobem (např. prostřednictvím mobilního telefonu) není povoleno. Porušení tohoto zákazu je důvodem k přerušení poskytování služby až do odvolání a případně i k sankcím za spáchání autorskoprávního deliktu porušením autorského zákona. Pravidla pro využívání terminálu pro přístup k DNNT jsou publikovány v Příloze č. 9 Knihovního řádu NLK.

Díla v licenci DNNT online jsou přístupná vzdáleně ze všech komunikačních zařízení umožňujících přístup na internet, ale opět je potřeba přihlásit se do digitální knihovny prostřednictvím přihlašovacích údajů registrovaného uživatele v NLK. Obě služby – terminálový i vzdálený, jsou uživatelům poskytovány bezplatně. Návod pro přístup do NDK-DNNT lze najít na webu NLK.

Prohlížení DNNT v digitálních knihovnách

K prohlížení digitalizovaných děl nedostupných na trhu lze kromě Národní digitální knihovny NK ČR využít také digitální knihovnu Moravské zemské knihovnydigitální knihovnu Akademie věd ČR. Digitální knihovny NK ČR a MZK se obsahem z 90 % překrývají a také obsahují mnohem více dokumentů, než digitální knihovna Akademie věd ČR, která zahrnuje především produkci svých ústavů. Na webové adrese https://dnnt.cz/ můžeme nyní najít rozcestník se všemi zmiňovanými možnostmi přístupu k DNNT (viz obrázek č. 1).

Obrázek č. 1: Rozcestník přístupů k DNNT

Jak bylo výše popsáno, knihy vydané do roku 2000 a periodika do roku 2010 lze prohlížet pomocí vzdáleného přístupu. Národní knihovna ČR a Svaz českých knihkupců a nakladatelů se dohodli na částečném omezení licence na knihy vydané v letech 2001–2007, proto lze tyto dokumenty prohlížet pouze na vyhrazeném počítači v knihovně. Při procházení digitálních knihoven jsou tyto dva režimy licence rozlišené a pro každou možnost existuje filtr pro omezení výsledků vyhledávání (viz obrázek č. 2).

Obrázek č. 2: Jednotlivé licence DNNT lze v DK vyfiltrovat

Pokud uživatel není v digitální knihovně přihlášený, DNNT jsou označené ikonou oranžového zámečku . Po přihlášení jsou dokumenty v režimu DNNT online označené oranžovým přeškrtnutým fotoaparátem , což znázorňuje, že díla není možné stahovat nebo tisknout. Ikona zámečku se změní na ikonu fotoaparátu také u děl v licenci DNNT terminál v případě, že digitální knihovnu prohlížíme na terminálu v knihovně.

Obrázek č. 3: Náhled DNNT v režimu online u nepřihlášeného uživatele

Obrázek č. 4: Náhled DNNT v režimu terminál, pokud k němu přistupujeme vzdáleně

Při prohlížení dokumentu přihlášeným uživatelem jsou náhledy označené speciálním pruhem s textem, který označuje typ licence (např. „DNNT online“,) základní identifikací uživatele a aktuálním datem (viz obrázek č. 5).

Obrázek č. 5: Náhled DNNT v režimu online u přihlášeného uživatele

Neveřejné dílo (chráněno autorským zákonem) se v digitální knihovně standardně označuje šedým zámečkem . Volné dílo není označeno žádnou ikonou a lze ho prohlížet bez jakéhokoliv omezení.

Budoucnost DNNT

PhDr. Vít Richter ve své přednášce o DNNT na 22. konferenci Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2021 upřesnil některé výhledy do budoucna. V roce 2022 bude pokračovat postupné zpřístupňování dalších digitálních knihoven v režimu DNNT. Plánuje se inovace nového systému pro Seznam děl nedostupných na trhu a například také vývoj statistického modulu k počítání přístupů k DNNT. V budoucnu bychom se také měli dočkat společného rozhraní pro zpřístupnění DNNT, které by měl být součástí plánované České digitální knihovny.

Použité zdroje:

Přínos pro čtenáře. Díla nedostupná na trhu [online]. Praha: Národní knihovna ČR, © 2020 [cit. 2021-12-06]. Dostupné z: https://dnnt.nkp.cz/ctenar.html.

RICHTER, Vít. Díla nedostupná na trhu (DNNT) [online prezentace]. Praha: Sdružení knihoven ČR, 11. 5. 2021 [cit. 2021-12-06]. Dostupné z: https://sdruk.cz/wp-content/uploads/2021/05/DilaNedostpNaTrhu_05_2021_KomiseSLuzby1.pdf.

RICHTER, Vít. Zpřístupnění děl nedostupných na trhu [online přednáška]. 22. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2021. Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, Národní knihovna ČR, 30. listopadu 2021 [cit. 2021-12-06]. Dostupné také z: https://www.youtube.com/watch?v=hA2EWo2ZeCM.

Seznam děl nedostupných na trhu. Díla nedostupná na trhu [online]. Praha: Národní knihovna ČR, © 2020 [cit. 2021-12-06]. Dostupné z: https://dnnt.nkp.cz/seznam.html.

Zapojení do systému DNNT. Díla nedostupná na trhu [online]. Praha: Národní knihovna ČR, © 2020 [cit. 2021-12-06]. Dostupné z: https://dnnt.nkp.cz/knihovny.html.

[1] Počet knihoven platný k 10. 10. 2021, uvedeno v prezentaci PhDr. Richtera na 22. konferenci Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2021, viz použité zdroje.


Citace

SVOBODOVÁ, Iveta. Zpřístupnění děl nedostupných na trhu v Národní lékařské knihovně. Lékařská knihovna [online]. 2021, roč. 26, č. 3-4 [cit. 25.09.2023]. Dostupné z: https://casopis.nlk.cz/en/archiv/2021-26-3-4/zpristupneni-del-nedostupnych-na-trhu-v-narodni-lekarske-knihovne/. ISSN 1804-2031.