Zdravotnické knihovny a informační střediska ČR v roce 2015

Eva Valdmanová, NLK

Národní lékařská knihovna již tradičně vykonává odborné, koordinační, informační, metodické, výzkumné, vzdělávací, analytické a poradenské činnosti. Také provádí, vyhodnocuje a zpřístupňuje průzkumy, statistická šetření veřejných knihovnických a informačních služeb ve zdravotnictví.

I za rok 2015 jsme připravili statistickou ročenku a adresář knihoven a informačních středisek zdravotnických a vzdělávacích zařízení ČR. Pro jejich tvorbu slouží údaje, které pravidelně získáváme. Adresář pracovišť je dostupný na webu NLK a je k dispozici i v tištěné podobě.

Ve výkaznictví za rok 2015 jsme sledovali 16 tradičních statistických ukazatelů a šest nových (webová stránka, elektronický katalog, Wifi, počet studijních míst, plocha pro uživatele a počet hodin týdně). Předkládáme souhrnné výsledky celkem 113 knihoven, které údaje zaslaly. Všechna uvedená data zobrazují stav k 31.12.2015

Souhrn ČR – výpis dle krajů

visz-2015-kraje

Souhrn ČR – výpis dle druhů

visz-2015-druh

Celkové výsledky ČR

visz-2015-vysledky

Knihovní jednotky

Uvádí se celkový stav knihovních jednotek všech druhů dokumentů zapsaných k 31. 12. vykazovaného roku v přírůstkových seznamech zmenšený o počet knihovních jednotek zapsaných v seznamech úbytků.

Za knihovní jednotku se považuje každý samostatný svazek knihy, vázaný nebo v deskách uložený komplet celého ročníku nebo alespoň několika čísel periodika, každý separát článku, ucelený soubor přímo čitelných kopií nebo mikrokopií ekvivalentní jednotce originálu tiskoviny (svazku knihy, ročníku časopisu, separátu článku, technické normě, právnímu předpisu apod.), ucelený soubor fotokopií (obrazových informací) nebo jiných netištěných dokumentů (ucelených souborů obrazových a zvukových informací na filmech, diapozitivech, videokazetách, gramofonových deskách, magnetofonových páscích či kazetách a discích atd.)

visz-2015-jednotky

Počet výpůjček celkem

Uvádí se součet všech zaregistrovaných půjčení každé knihovní jednotky nebo jednotlivých čísel periodik individuálnímu nebo kolektivnímu uživateli prezenčně či absenčně, všech vyžádaných a zaregistrovaných prodloužení výpůjční lhůty. Za výpůjčku se nepovažuje neregistrovaná výpůjčka z volně přístupných fondů a výpůjčka z vlastního fondu pro služební potřebu. U nevázaných periodik je výpůjčkou každý jednotlivý sešit nebo číslo, bez ohledu na ročník.

visz-2015-vypujcky

Počet titulů docházejících tištěných periodik

Uvádí se součet titulů tištěných periodik vydávaných v ČR i v zahraničí a docházejících na vykazující pracoviště (včetně výměny a darů)

visz-2015-periodika

Počet zpracovaných rešerší

Uvádí se součet všech zpracovaných požadavků na vyhledávání informací ve formě dokumentografických nebo faktografických záznamů, popř. plných textů dokumentů.

visz-2015-reserse

Meziknihovní výpůjční služba jiné knihovně

Uvádí se počet všech kladně vyřízených požadavků na zapůjčení dokumentu z vlastních fondů jiným knihovnám.

visz-2015-mvs-out

Meziknihovní výpůjční služba z jiné knihovny

Uvádí se počet všech kladně vyřízených požadavků na zapůjčení dokumentu z fondů jiných knihoven.

visz-2015-mvs-in

Počet poskytnutých dokumentů prostřednictvím elektronického dodávání dokumentů

Uvádí se počet poskytnutých dokumentů prostřednictvím EDD – dodání kopie (resp. kopie části) dokumentu elektronickou cestou z vlastního fondu i ze vzdálených zdrojů.

visz-2015-dds

Počet zhotovených kopií v tištěné podobě

Uvádí se počet zhotovených kopií v tištěné formě vykazujícím pracovištěm včetně samoobslužných kopírek.

visz-2015-kopie

Počet vytvářených databází

Za samostatnou databázi se považuje knihovní katalog, bibliografická databáze (tématická nebo jinak specifikovaná, např. článková, registrující publikační aktivity vykazující instituce atd.) a institucionální repozitář obsahující plné texty. Vykazují se pouze ty databáze, které knihovna sama vytváří nebo na jejichž tvorbě se podílí.

visz-2015-databaze

Počet licencovaných elektronických zdrojů

Uvádí se počet elektronických databází (bibliografické, plnotextové a faktografické), do nichž má knihovna pro své uživatele zajištěn přístup. Za elektronické informační zdroje považujeme báze dat zařazené do fondu knihovny, zpracované v lokálních informačních systémech a zpřístupňované prostřednictvím sítě. Jejich akvizice se uskutečňuje:

 1. nákupem dat,
 2. získáním přístupových práv v rámci lokální, regionální, národní,
 3. skupinové (konsorcia) nebo individuální licenční smlouvy,
 4. získáním přístupových práv na základě legislativní úpravy (povinný výtisk)
 5. digitalizací nebo cíleným lokálním ukládáním digitálních dokumentů v souladu s autorským právem.

visz-2015-lic-zdroje

Počet zaregistrovaných uživatelů

Uvádí se počet uživatelů (fyzických i právnických osob), kteří byli během vykazovaného období nově zaregistrováni v knihovně nebo jejich registrace byla obnovena, a kteří jsou oprávněni půjčovat si dokumenty (absenčně i prezenčně) z fondů knihovny a využívat další knihovnické a informační služby. Započítává se pouze první registrace uživatele v knihovně ve vykazovaném roce.

visz-2015-uzivatele

Rozsah úvazků zaměstnanců knihovnicko-informačního pracoviště k 31.12.2015

Uvádí se součet všech pracovních úvazků odborných pracovníků vykazujícího pracoviště, číslem zaokrouhleným na jedno desetinné místo.

uvazky

Výdaje na knihovní fond v Kč

Uvádějí se souhrnně prostředky vynaložené na nákup fondů a předplatné seriálů a elektronických informačních zdrojů ve výši skutečných nákladů (nikoliv v plánované výši) a bez ohledu na zdroj financování (nejen dotace knihovny, ale i dalších pracovišť či grantové prostředky).

visz-2015-fondy

Počet zobrazených (stažených) digitálních dokumentů

Počet zobrazených (stažených – „download“, viz norma ISO 2789 nebo COUNTER) dokumentů z vlastních specializovaných databází a licencovaných elektronických informačních zdrojů případně z OPAC, které jsou uživatelům k dispozici prostřednictvím lokální sítě nebo internetu. Zobrazením (stažením) digitálního dokumentu se rozumí zpřístupnění dokumentu nebo jeho části (např. časopiseckého článku, celého digitálního dokumentu, nebo jeho části typu kapitoly či vloženého vyobrazení nebo odkazu) bez ohledu na zobrazovací formát (např. pdf, html, ps). Nezapočítává se pouhé stažení obálky, obsahu či jiné doprovodné součásti dokumentu.

visz-2015-stazene

Počet hodin vzdělávacích akcí pro uživatele

Uvádějí se vzdělávací a výchovné akce pro uživatele (exkurze po knihovně s výkladem, přednášky a instruktáže pro využívání OPAC a EIZ včetně seminářů realizovaných v rámci různých akreditovaných předmětů).

visz-2015-vzdelavani

Počet účastníků vzdělávacích akcí

Uvádí se počet všech účastníků vzdělávacích a výchovných akcí.

visz-2015-ucastnici

Data za rok 2015

Do sběru dat za rok 2015 jsme zařadili nové parametry, které jsou běžně sledovány především u veřejných městských a krajských knihoven s všeobecně zaměřeným fondem:

 • Počet studijních míst – tedy místo v knihovně sloužící uživatelům na čtení nebo studium, ať již s technickými zařízeními nebo bez nich. Nezapočítávají se místa v halách, přednáškových sálech, kde se uskutečňují kulturní a vzdělávací akce.
 • Plocha knihovny pro uživatele v m2 – ta zahrnuje celkovou užitnou plochu knihovny určenou návštěvníkům (v hlavní budově a pobočkách), např. volný výběr, studovna, čítárny, přednáškové sály apod. Nezahrnují se uzavřená skladiště, schodiště, vstupní prostory, sociální zařízení atd.
 • Počet hodin pro veřejnost týdně – uvede se počet hodin, během nichž je knihovna přístupna veřejnosti. Knihovny s více útvary nebo pobočkami uvedou týdenní počet hodin u nejdéle otevřeného útvaru. Provozní doby jednotlivých útvarů a poboček se nesčítají.
 • Připojení WIFI v prostorách knihovny – volba ANO x NE
 • Webová stránka knihovny – volba ANO x NE
 • Elektronický katalog na internetu – volba ANO x NE

Nové ukazatele

visz-2015-nove-ukazatele


Citace

VALDMANOVÁ. Eva. Zdravotnické knihovny a informační střediska ČR v roce 2015. Lékařská knihovna [online]. 2016, roč. 21, č. 1-2 [cit. 03.06.2023]. Dostupné z: https://casopis.nlk.cz/archiv/2016-21-1-2/zdravotnicke-knihovny-a-informacni-strediska-cr-v-roce-2015/. ISSN 1804-2031.