Archiv štítku: články

Podpora zdravotní gramotnosti a knihovny

Eva Lesenková, NLK

Dostupnost ověřených zdrojů informací o zdraví a nemoci ve veřejných knihovnách ČR

Úvod

V České republice existuje hustá síť veřejných knihoven, zahrnující přes pět tisíc pracovišť. Některou z těchto veřejných knihoven ročně navštíví asi 40 % populace.

Zrod veřejných knihoven již od 19. století iniciovala nejrůznější spolková činnost. Knihovny se staly veřejnými institucemi prosazením zákona o knihovnách veřejných obecních v roce 1919 (Zákon o veřejných knihovnách obecních č. 430/1919 Sb.). Jsou tedy ze své podstaty historicky předurčeny stát se i v současnosti přirozenými centry občanského setkávání a příležitostmi pro neformální vzdělávání. Jsou to místa, která jsou otevřena všem bez rozdílu a mohou poskytovat neutrální veřejný prostor pro realizaci celé škály občanských aktivit na lokální úrovni. Za posledních několik let se knihovny proměnily z pouhých půjčoven knih na živá vzdělávací, kulturní, komunitní a kreativní centra. K rozvoji vzdělávacích funkcí dochází zejména v oblasti celoživotního a občanského vzdělávání ve spolupráci se vzdělávacími institucemi a dalšími partnery na celostátní, regionální a lokální úrovni. Celý příspěvek

Centrální portál knihoven (CPK) – Knihovny.cz

Iva Zadražilová, NLK

Prvotní impuls pro návrh a realizaci Centrálního portálu knihoven vyšel z Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011-2015. Jedná se o dlouhodobý projekt knihoven ČR, jehož cílem je vytvoření jednotného portálu, který umožní uživatelům získat přehled o dokumentech, zdrojích a službách všech knihoven, které se do něj zapojí. Současně dokáže k těmto zdrojům a službám zprostředkovat široké veřejnosti přístup. Je to unikátní knihovní služba, která si klade za cíl zpřístupnit čtenářům z celé ČR všechno z českých knihoven na jednom místě. Celý příspěvek

Lékařská knihovna Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně má nové prostory

Jitka Löscherová, Lékařská knihovna FN u sv. Anny, Brno

Tak jsme se dočkali – máme novou knihovnu!

Naše lékařská knihovna je specializovanou knihovnou se specializovaným knihovním fondem, podle §13, resp. §12, zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných a informačních služeb (knihovní zákon). Je součástí systému knihoven ČR se stanovenou povinností spolupráce při zajišťování meziknihovních služeb, nedostupných dokumentů a se stanoveným postupem evidence, správy a ochrany knihovních fondů. Celý příspěvek

Setkání s doc. PhDr. Rudolfem Vlasákem

Helena Bouzková, Eva Lesenková, NLK

Doc. PhDr. Rudolf Vlasák přijal pozvání Národní lékařské knihovny k přátelské návštěvě u příležitosti svého životního jubilea. Ve středu 15. června oslavil pan docent v plné síle 80. narozeniny. V příjemném rozhovoru jsme si připomněli nejen významné mezníky jeho profesní úspěšné kariéry, ale také souvislosti a průniky této kariéry s činností Národní lékařské knihovny.

Celý příspěvek

Využívanost discovery systému Summon v Národní lékařské knihovně – naše dvouleté zkušenosti s provozem služby

Adam Kolín, NLK

Anotace

Národní lékařská knihovna umožňuje přístup k medicínským plnotextovým a bibliografickým databázím, které ale nejsou optimálně využívány kvůli různorodosti uživatelských rozhraní jednotlivých vyhledávacích systémů.

Celý příspěvek

Zdravotnické knihovny a informační střediska ČR v roce 2015

Eva Valdmanová, NLK

Národní lékařská knihovna již tradičně vykonává odborné, koordinační, informační, metodické, výzkumné, vzdělávací, analytické a poradenské činnosti. Také provádí, vyhodnocuje a zpřístupňuje průzkumy, statistická šetření veřejných knihovnických a informačních služeb ve zdravotnictví.

Celý příspěvek

Sdílení medicínských informací aneb vědecké sociální sítě

Anna Motejlková, ÚISK FF UK

Neodmyslitelnou součástí práce vědeckých pracovníků je sledování nejnovějších trendů ve svém oboru, výsledků kolegů ve světě a jejich poznatků. Přístup k aktuálním informacím je jedním z hlavních hnacích motorů v urychlování celosvětového výzkumu. Obzvlášť důležité je pak sdílení informací v medicíně, kde mohou ty správné aktuální informace často i zachránit někomu život.

Celý příspěvek